NAJI HAKIM
NAJI HAKIM

Sakskøbing Præludier

Title, Duration, Place, Year, Publisher, Dedicated to, Premiere (performer(s), place, date)

SAKSKØBING PRÆLUDIER, Organ version C06511Kammerensemble version C06512, FACSIMILE of Kammerensemble version C06716 (mail@najihakim.com), - 1. Mit hjerte altid vanker  (Always my heart wanders to the birth place of Jesus), 2. Nærmere, Gud, til dig  (Nearer, my God, to Thee), 3. O Gud, du ved og kender  (O God, Thou knowest), 4. At sige verden ret farvel  (The last farewell to life on earth), 5. Hil dig, Frelser og Forsoner!  (Hail You, Saviour and Atoner), 6. Den mørke nat forgangen er  (The gloomy night to morning yields), 7. Nu blomstertiden kommer  (Now the flowers are blooming), 8. Påskeblomst!  (Paschal Flow'r! why do you care to come forth?), 9. Op, al den ting, som Gud har gjort  (Arise, all things that God has made), 10. O kristelighed!  (O thou, image of Christ!), 11. Så vældigt det mødte os først i vor dåb  (How wonderful, that the Word first met us in baptism), 12. Befal du dine veje  (Commit thy way [unto God]) -, 25', Chatou, 2005, Combre, til Flemming Chr. Hansen, Movements 6. 9. 10. 12. : Naji Hakim, Sakskøbing Kirke, DK, 28.01.06 ; Complete : Naji Hakim, Bensberg, DE, 28.05.06

 

A l’initiative du Pasteur Hanne Margrethe Tougaard et de l’organiste Flemming Chr. Hansen, l’église de Sakskøbing, Danemark, a fait paraître en Septembre 2004 un CD de chorals danois "Salmer til tiden - en musikalsk velkomst til den nye salmebog" (Psaumes pour notre temps – un accueil musical au nouveau psautier) - Sakskøbing Kirkes Pigekor & Sakskøbing Kammerkor sont placés sous la direction de Flemming Chr. Hansen. 

 

Les Sakskøbing Præludier de Naji Hakim reposent sur quelques uns de ces chorals*, pour s’inscrire dans une démarche œcuménique et pour rendre un hommage reconnaissant à la paroisse de Sakskøbing, à son organiste et à son pasteur.

 

L’œuvre existe en deux versions : une version pour orgue et  une version pour ensemble de chambre (flûte, clarinette, basson, harpe, violon, alto, violoncelle).

 

Les préludes se distinguent par des caractères très contrastés accompagnant la ligne poétique des textes des chorals, l’axe théologique qui les sous-tend, et le temps liturgique. Ils trouvent leur place  aussi bien dans la liturgie que dans le concert.

 

Mit hjerte altid vanker, développe un mouvement dansant autour d’un choral de Carl Nielsen. Carillons, mélismes, rythmes aksak (3+2+2), ou toccata, y donnent la couleur dominante du cycle, jaillissant de la joie de Noël. Des harmonies expressives accompagnent la déclamation au ténor de Nærmere, Gud, til dig. Dans O Gud, du ved og kender, le cantus est contrepointé par un mouvement perpétuel, figure du chrétien confiant emporté dans un courant irrésistible à la suite du Christ. At sige verden ret farvel est une méditation harmonique expressive et tendue de chromatismes, face aux tourmentes de la mort et au mystère de la Rédemption. Hil dig, Frelser og Forsoner! illustre l’élan amoureux et reconnaissant de l’âme du chrétien vers le Crucifié, Sauveur et Consolateur. On retrouve dans la partie centrale le procédé du mouvement perpétuel, ici image de la Joie éternelle dans le Christ. Un relief de sérénité et de lumière encadre la déclamation majestueuse au tenor de Den mørke nat forgangen er. A partir d’une mélodie populaire suédoise, Nu blomstertiden kommer offre une action de grâce joyeuse et dansante, une louange au Créateur. Choral de Pâques par excellence au Danemark, Påskeblomst!** est ici paraphrasé harmoniquement, avec une progression cadentielle ascendante et en crescendo culminant sur l’éclat de la Résurrection. La joie débordante de Op, al den ting, som Gud har gjort  renoue avec le caractère du mouvement initial du cycle et s’inscrit dans l’élan du Psaume 150, "Que tout ce qui respire loue le Seigneur". La paisible paraphrase de O kristelighed!, conjugue la forme lied à la variation ornementale. L'écriture légère de Så vældigt det mødte os først i vor dåb figure l’eau baptismale et la joie de la rencontre du Bien-Aimé. Befal du dine veje, conclut le cycle dans un caractère populaire, festif et débordant de joie. 

______________________________________________ 

* à la seule exception du premier prélude, Mit hjerte altid vanker 

** Cette même mélodie a déjà été traitée par Naji Hakim dans une oeuvre pour orchestre à cordes, Påskeblomst!, publiée chez U.M.P., Angleterre.

 

 


I september 2004 udgav Sakskøbing Kirke i Danmark på initiativ af sognepræst Hanne Margrethe Tougaard og organist Flemming Chr. Hansen en CD med danske salmer, "Salmer til tiden - en musikalsk velkomst til den nye salmebog" med Sakskøbing Kirkes Pigekor og Sakskøbing Kammerkor under ledelse af Flemming Chr. Hansen.


"Sakskøbing Præludier" af Naji Hakim bygger på nogle af disse melodier*, skrevet inden for rammerne af en økumenisk tilnærmelse og i taknemmelighed overfor Sakskøbing sogn, dets præst og organist.

Værket er skrevet i to versioner: en for orgel og en for kammerensemble (fløjte, klarinet, fagot, harpe, violin, bratsch og cello).


Præludierne adskiller sig fra hinanden ved kontrasterende karakterer, som lægger sig op ad salmeteksternes poetiske linie, den underliggende teologiske akse og tiden på kirkeåret. De kan finde deres plads såvel i en liturgisk sammenhæng som ved en koncert.


"Mit hjerte altid vanker" opbygges en dansesats omkring Carl Nielsens salmemelodi. Klokker, melismer aksak-rytmer (3+2+2) eller toccata, det hele medvirker til at angive cyklussens dominerende farve, med udgangspunkt i julens glæde. Udtryksfulde akkorder ledsager tenorens deklamation i "Nærmere, Gud, til dig". I "O Gud, du ved og kender" sættes melodien i kontrapunktisk relief af en konstant bevægelse, et billede på den tillidsfulde kristne, der bæres af en uimodståelig strøm på Kristi vej. "At sige verden ret farvel" er en udtryksfuld, harmonisk meditation, fuld af kromatik, overfor dødens pinsler og genløsningens mysterium. "Hil dig, Frelser og Forsoner!" illustrerer den kristne sjæls kærlige og taknemmelige udbrud til den korsfæstede, Frelser og Forsoner. Man kan forestille sig midtersektionens perpetuum mobile som et billede på den evige glæde i Kristus. Et relief af lys og ophøjet ro omkranser tenorens højtidelige deklamation i "Den mørke nat forgangen er""Nu blomstertiden kommer" bygger på en svensk folkemelodi og byder på en munter og dansende taksigelse, en lovprisning af Skaberen. Påskesalmen par excellence i Danmark, "Påskeblomst!"**, parafraseres her harmonisk med en opadgående bevægelse af cadencer og et crescendo, kulminerende i opstandelsens pragt. Den overvældende glæde i "Op, al den ting, som Gud har gjort" genoptager karakteren fra cyklussens første sats og slutter sig til opfordringen fra salme 150: "Alt, hvad der ånder, skal lovprise Herren". Den fredfyldte parafrase over "O kristelighed!" bøjer ABA-formen over mod den ornamenterede variation. Den lette sats over "Så vældigt det mødte os først i vor dåb" symboliserer dåbsvandet og mødet med den Elskede. "Befal du dine veje" afslutter cyklussen med en folkelig og festlig karakter, overstrømmende af glæde.

_______________________________________________

*) Med undtagelse af det første præludium "Mit hjerte altid vanker".

**) Denne melodi er allerede bearbejdet af Naji Hakim i et værk for strygeorkester "Påskeblomst!", udgivet af U.M.P i England.

 

 

At the initiative of Pastor Hanne Margrethe Tougaard and of organist Flemming Chr. Hansen, the Sakskøbing Church, in Denmark  in September 2004 released a CD of Danish hymns "Salmer til tiden - en musikalsk velkomst til den nye salmebog" (Hymns for our time - a musical introduction to the new hymn book). Sakskøbing Kirkes Pigekor & Sakskøbing Kammerkor are led by Flemming Chr. Hansen.

 

The Sakskøbing Præludier of Naji Hakim are based on some of these chorals*, coming within the framework of an oecumenical approach and to pay a grateful homage to the Sakskøbing parish, to its organist and to its pastor.

 

The work has been written in two versions: one version for Organ and another version for Chamber Ensemble (flute, clarinet, bassoon, harp, violin, viola and cello).

 

The Preludes can be distinguished by characters full of contrasts, that accompany the poetic line of the texts of the hymns, the theological axis that underlies them and the liturgical time. They find their place as much in the liturgy as they do in the concert.

 

Mit hjerte altid vanker develops a dancing movement around the choral of Carl Nielsen. Chimes, melisms, aksak rhythms (3+2+2) or toccata give the dominant colour of the cycle, emerging from the joy of Christmas. Expressive harmonies accompany the declamation of the tenor of Nærmere, Gud, til dig.  In O Gud, du ved og kender  the cantus is counterpointed by a perpetual movement, image of the confident christian, carried by a compelling stream in the steps of Christ. At sige verden ret farvel is an expressive, harmonic meditation full of chromaticism, facing the torments of death and the mistery of Redemption. Hil dig, Frelser og Forsoner!  illustrates the loving and grateful thrust of the Christian soul towards the Crucified, Saviour and Consoler. One may figure in the perpetuum mobile of the middle section, a picture of the Eternal Joy in Christ. A relief of serenity and of light frame the majestic declamation of the tenor of Den mørke nat forgangen er. Based on a Swedish popular melody, Nu blomstertiden kommer offers a cheerful and dancing thanksgiving, a praise to the Creator. The Easter choral par excellence in Denmark, Påskeblomst!** is paraphrased harmonically here, with an ascending cadential progression and a crescendo culminating on the splendour of the Resurrection. The overflowing joy of Op, al den ting, som Gud har gjort takes up again the character of the initial movement of the cycle and falls within the thrust of Psalm 150: "Let all that breathes praise the Lord". The peaceful paraphrase of O kristelighed!, conjugates the ABA form to the ornamental variation. The light writing of Så vældigt det mødte os først i vor dåb symbolises the baptismal water and the encounter with the Beloved. Befal du dine veje concludes the cycle in a popular and festive character, exhuberant with joy.

 

__________________________________________________________________________

* With the only exception of the first prelude, Mit hjerte altid vanker.

** This same melody has already been treated by Naji Hakim in a work for string orchestra, Påskeblomst!, published by U.M.P. in England.

 

 

 

Im September 2004 gab die Kirche von Saksköbing in Dänemark auf Initiative der Gemeindepastorin Hanne Margrethe Tougaard und Organist Flemming Chr. Hansen eine CD mit dänischen Chorälen heraus.“Salmer til tiden – en musikalisk velkomst til den nye salmebog“, (Choräle für die Gegenwart – eine musikalische Einführung des neuen Kirchengesangbuchs), mit dem Mädchenchor Saksköbing und dem Kammerchor Saksköbing unter der Leitung von Flemming Chr. Hansen.

 

„Saksköbinger Präludien“ von Naji Hakim beziehen sich auf einige dieser Melodien*, sie wurden geschrieben im Hinblick auf den Rahmen einer ökumenischen Annäherung und ebenso als Danksagung an die Gemeinde Saksköbing, ihre Pastorin und ihren Organisten.

 

Es gibt zwei Versionen des Werkes: eine für Orgel und eine für Kammerensemble (Flöte, Klarinette, Fagott, Harfe, Violine, Bratsche und Cello).

 

Die Präludien unterscheiden sich in ihrer Art durch kontrastierende Temperamente, die sich über der dichterischen Ebene der Choraltexte bewegen, ebenso in ihrem theologischen Bezug, der ihnen zugrunde liegt, als auch in der zeitlichen Stellung im Kirchenjahr. Sie finden ihren Raum in einem liturgischen Rahmen genauso wie in einem Konzert.

 

In „Mit hjerte altid vanker“ entwickelt sich ein Tanzsatz um die Melodie dieses Chorals von Carl Nielsen. Glockenklänge, Melismen, Aksak-Rhythmen (3+2+2) oder Toccatenformen, sie alle wirken zusammen, um die beherrschende Farbe des Zyklus’ herauszustellen, mit dem Ausgangspunkt in der weihnachtlichen Freude. Ausdrucksstarke Akkorde begleiten die Deklamation der Tenorstimme in „Naermare, Gud, til dig“. In „O Gud, du ved og kender“ wird die Melodie in Kontrapunkt gesetzt zu einer ständigen Bewegung, eines Bildes des zuversichtlichen Christen, der getragen wird von einem unwiderstehlichen Zug hin zum Pfad Christi. „At sige verden ret farvel“ ist eine ausdrucksstarke, harmonische Meditation gefüllt mit Chromatik über die Qualen des Todes und das Mysterium der Erlösung. „Hil dig, Frelser og Forsoner!“ illustriert die  liebevolle und dankbare Hingabe der Christen Seele an den Gekreuzigten, den Erlöser und Tröster. Man darf sich das Perpetuum Mobile im Mittelteil als ein Bild auf die ewige Freude in Christus vorstellen. Ein Relief von Licht und gelassener Ruhe umrahmt die hoheitsvolle Deklamation der Tenorstimme in „Den mörke nat förgangen er“„Nu blomstertiden kommer“ basiert auf einer schwedischen Volksmelodie und lässt eine fröhliche und tänzerische Danksagung, ein Lobpreis auf den Schöpfer erklingen. Das Osterlied par excellance in Dänemark, „Paskeblomst!“**, wird hier harmonisch paraphrasiert mit einer aufsteigend fortschreitenden Bewegung der Kadenz und einem Crescendo, beide gipfeln in der Pracht der Auferstehung. Die überwältigende Freude in „Op, al den ting, som Gud har gjort“ nimmt den Charakter des ersten Satzes aus dem Zyklus wieder auf und schließt sich an die Aufforderung aus Psalm 150 an: „Alles, was Odem hat, lobe den Herrn“. Die friedvolle Paraphrase über „O kristelighed!“ führt die ABA-Liedform über in eine Variation mit Verzierungen. Der leichte Satz über „Sa vaeldigt det mödte os först i vor dab“ symbolisiert das Wasser der Taufe und die Begegnung mit dem geliebten Christus. „Befal du dine veje“ beschließt den Zyklus in einem voklstümlichen und gleichsam festlichen Charakter, überfließend vor Freude.

 

*)Mit Ausnahme des ersten Präludiums „ Mit hjerte altid vanker“.

***)Diese Melodie wurde bereits von Naji Hakim bearbeitet in einem Werk für Streichorchester erschienen bei U.M.P. in England unter dem Titel „Påskeblomst!“.

 

 

 

Por iniciativa de la Pastora Hanne Margrethe Tougaard y del organista Flemming Chr. Hansen, la iglesia de Sakskøbing, Dinamarca, mandó editar en septiembre 2004 un CD de corales daneses "Salmer til tiden - en musikalsk velkomst til den nye salmebog" (Salmos para nuestro tiempo – Una bienvenida musical al nuevo salterio) - Sakskøbing Kirkes Pigekor & Sakskøbing Kammerkor son dirigidos por Flemming Chr. Hansen. 

 

Los Sakskøbing Præludier de Naji Hakim descansan sobre algunos de esos corales*, con el fin de situarse en una postura ecuménica y para rendir un homenaje agradecido a la parroquia de Sakskøbing, a su organista y su pastora. 

 

Esta obra existe bajo dos versiones : una para órgano y otra para conjunto de cámara (flauta, clarinete, bajón, arpa, violín, viola, violonchelo).

 

Los preludios se distinguen por sus carácteres muy contrastados que acompañan la línea poética de los textos de los corales, el eje teológico que los sustiende y el tiempo litúrgico. Convienen tanto a la liturgia como al concierto. 

 

Mit hjerte altid vanker desarrolla un movimiento de danza alrededor de un coral de Carl Nielsen. Carillones, melismas, ritmos aksak (3+2+2), o toccata, dan su aspecto dominante al ciclo, brotando de la alegría navideña. Armonías expresivas acompañan la declamación en el tenor de Nærmere, Gud, til dig. En O Gud, du ved og kender, el cantus es contrapunteado por un movimiento perpetuo, figura del cristiano que confía llevado en una corriente irresistible tras 

Cristo. At sige verden ret farvel es una meditación armónica expresiva y tendida de cromatismos, frente a los tormentos de la muerte y al misterio de la Redención. Hil dig, Frelser og Forsoner! ilustra el impulso enamorado y agradecido del alma del cristiano hacia el Crucificado, Salvador y Consolador. Se vuelve a encontrar en la parte central un movimiento perpetuo, aquí imagen del gozo eterno en Cristo. Un relieve de serenidad y luz encuadra la declamación majestuosa al tenor de Den mørke nat forgangen er. A partir de una melodía popular sueca, Nu blomstertiden kommer ofrece una acción de gracia alegre y a modo de baile, una alabanza al Creador. Coral de Pascuas por excelencia en Dinamarca, Påskeblomst!** es parafraseado aquí armónicamente, según un proceso cadencial ascendente y en crescendo culminando en el resplandor de la Resurrección. La alegría desbordante de Op, al den ting, som Gud har gjort  reanuda con el carácter del movimiento inicial del ciclo y se inscribe en el impulso del Salmo 150, "Todo lo que respira alabe al Señor". La apacible parafrase de O kristelighed!, combina la forma lied a la variación ornamental. La leve escritura de Så vældigt det mødte os først i vor dåb figura figura el agua bautismal y la alegría del encuentro con el Amado. Befal du dine veje, concluye el ciclo en un carácter popular, festivo y desbordante e alegría. 

 

______________________________________________

 

* salvo la única excepción del primer preludio,  Mit hjerte altid vanker 

** Esta misma melodía ya ha sido utilizada por Naji Hakim en una obra para orquesta de cuerdas, Påskeblomst!, publicada en U.M.P., Inglaterra.

 

 

Naji Hakim : Sakskøbing Præludier pour orgue, page 17, extrait du manuscrit autographe